Konkurs pamiętnikarski

KONKURS PAMIĘTNIKARSKI
„Szkoła dla życia” 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI

Konkurs pamiętnikarski „Szkoła dla życia” dedykujemy wszystkim uczestnikom Katolickich Uniwersytetów Ludowych działających w Polsce.

Regulamin konkursu „Szkoła dla życia”

I.                Organizatorzy Konkursu:

Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

 II.            Patronat medialny:

Redakcja czasopisma „Pielgrzym”

 III.              Uczestnicy konkursu:

Dorośli.

 IV.            Cele Konkursu:

 1. Upamiętnienie materialnych i duchowych dokonań Katolickich Uniwersytetów Ludowych.
 2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o działalności Katolickich Uniwersytetów Ludowych działających w Polsce.

 V. Forma prac konkursowych:

Praca pisemna – w formie wywiadu lub pamiętnikarskiego wspomnienia na temat działalności Katolickiego Uniwersytetu Ludowego działającego na terenie Polski. (Treść pracy powinna być ilustrowana zdjęciami i dokumentami, których elektroniczne wersje w oddzielnych plikach graficznych należy załączyć do opracowania).

VI. Parametry prac konkursowych:

 1. Prace powinny być składane w zamkniętej kopercie formatu A4 i opatrzonej dopiskiem Konkurs „Szkoła dla życia”.
 2. Każda praca konkursowa powinna być podpisana: autor, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.
 3. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączona karta zgłoszenia oraz zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu). 

VII. Kryteria oceniania:

1.      Zgodność treści pracy konkursowej z kontekstem historycznym.

 1. Oryginalność ujęcia tematu.
 2. Poprawność językowa.
 3. Graficzna ilustracja tekstu (fotografie, dokumenty).
 4. Estetyka pracy.

 VIII.  Harmonogram Konkursu:

 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, Aleja św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba w terminie do 30. listopada 2023 r.
 2. Oceny złożonych i nadesłanych prac dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora i współorganizatorów.
 3. Wyniki konkursu będą ogłoszone 15. grudnia 2023 r. na stronie www.kolpinga.org.pl
 4. Podsumowanie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej Katolickim Uniwersytetom Ludowym.

 IX. Nagrody:

 1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.  Pula nagród wynosi 3 000 zł. Nie ma nagród specjalnych.
 2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
 3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe, opublikowanie pracy na stronie internetowej organizatora oraz w publikacji książkowej.
 4. Prace nie nagrodzone i nie wyróżnione, spełniające kryteria powyższego regulaminu, będą uwzględnione przy doborze tekstów przez redakcję publikacji.

 X. Zasady uczestnictwa:

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych prac konkursowych.

W imieniu organizatora:

Ks. Zenon Myszk – Prezes Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

Łeba, czerwiec 2023 rok.


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Szkoła dla życia”

 KARTA ZGŁOSZENIA

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko ………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………..

Nr telefonu ……………………………………… Adres e-mail ……………………………….

Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

 1. Oświadczam, że:

a) jestem autorem opracowania zgłaszanego w ramach konkursu „Szkoła dla życia” oraz, że pomysł ten nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pomysłu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu;

b) udzielam zezwolenia na bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonego opracowania oraz publikowanie go w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora,

c) znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „Szkoła dla życia”

2. Przystępując do konkursu oświadczam, że przenoszę na Organizatora całość praw autorskich do zgłoszonej pracy bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

………………………………………………………………………………………………..
data, czytelny podpis autora.
 

Kryteria oceniania:

1.  Zgodność treści pracy konkursowej z kontekstem historycznym.
2.  Oryginalność ujęcia tematu.
3.  Poprawność językowa.
4.  Graficzna ilustracja tekstu (fotografie, dokumenty).
5.  Estetyka pracy.