Camino 2020

Zapraszamy do udziału w 12 spotkaniu z cyklu POGRANICZA, na Camino 2020 - 12 września 2020 roku o godz. 11:00, w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie, Aleja św. Jakuba Apostoła 25.

Liczymy na udział w dyskusji i podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Temat tegorocznego spotkania w formie dyskusji panelowej został ujęty w tytule „WOLNOŚĆ DANA i ZADANA”.

   „Człowiek będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 27), jest nierozerwalnie związany z tą wolnością, której żadna siła ani przymus zewnętrzny nie jest w stanie go pozbawić, i która stanowi podstawowe prawo człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa”. 

   Człowiek jest istotą bytowo wolną. Oznacza to, że wolność jest nie tylko wartością należną człowiekowi, ale składowym elementem jego natury, pojęcia osoby, o czym między innymi mówi papież wprost: „Istota wolności tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym”.  Oznacza to, że wolność jest po prostu formą istnienia człowieka jako osoby. Takie stwierdzenie ma daleko idące konsekwencje, a mianowicie, iż człowiekowi jako istocie ontologiczno wolnej, tzn. wolnej w najgłębszej swej istocie, musi przysługiwać prawo do realizowania i korzystania z wolności w całokształcie życia codziennego. Chodzi o cały katalog szczegółowych wolności w różnych płaszczyznach codziennego życia. Wolność bowiem w ramach codziennej egzystencji jest jedynie właściwą formą istnienia istoty bytowo wolnej, a taką istotą jest właśnie człowiek.  

   W polskiej rzeczywistości znaczonej wieloma przemianami polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturowymi poszerzyło się zdecydowanie pole wolności w odniesieniu do funkcjonowania różnych instytucji życia publicznego, jak i w odniesieniu do życia człowieka. Jest to konsekwencja rodzącej się demokracji. Można zatem powiedzieć, że wolność stworzyła właściwą przestrzeń działania instytucji i człowieka jako podmiotu współczesnego życia społecznego. Jednocześnie analiza współczesnej rzeczywistości ujawnia w tej materii zjawiska niepokojące. Dotyczą one przede wszystkim kwestii: jak daleko sięga wolność człowieka? Czy istnieją jakieś granice tej wolności? Jak rozkładają się akcenty i relacje pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością?  

   Zapraszamy na rozmowy o wolności.