Konkurs na logo WPKUL

REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO
WSPÓLNOTY POLSKICH KATOLICKICH UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

I. Organizator: Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

II. Przedmiot konkursu: 

1.     Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo Wspólnoty Katolickich Uniwersytetów Ludowych (WPKUL).

2.     Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z ideowym charakterem sieci katolickich Uniwersytetów Ludowych.

III. Uczestnicy konkursu: 

1.     Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty. 

2.     Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich: do grafików, projektantów, artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych - osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski.

3.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu, 
b) dostarczenie wypełnionego zgłoszenia, podpisanego oświadczenia i podpisanej zgody i klauzuli stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu 

4.     Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. 

5.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej: 
1. Projekt logo powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji papierowej (format wydruku A4, papier twardy) oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD).
2. Projekt logo w wersji papierowej powinien być przedstawiony w dwóch wersjach kolorystycznych: wielobarwnej i czarno-białej mieszczący się w polu 20 cm x 20 cm, 15 cm x 15 cm, 7 cm x 7 cm oraz 2 cm x 2 cm 
3. Projekt należy zapisać ponadto na oznaczonej imiennie płycie CD/DVD jako pliki:     
    1) w formacie grafiki wektorowej AI, EPS, CDR 
    2) w formacie PDF 
    3) w formacie grafiki rastrowej TIFF, JPG i PNG 
    4) w rozmiarze minimum 4 MB z dopuszczeniem możliwości zmiany skali bez straty jakości i proporcji 
    5) w wersjach: wielobarwnej i czarno-białej. 
4. Czcionki użyte w projekcie muszą zostać zamienione na krzywe. 
5. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika konkursu. 
6. Zgłoszone prace muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw do zgłoszonych prac. 
7. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach itp. 
8. Kompletne prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach oznaczonych napisem „Logo WPKUL – Konkurs”, w których należy umieścić: 
1) projekt logo w wersji papierowej (o którym mowa w pkt. IV.2.) 
2) płytę CD/DVD (o której mowa w pkt. IV.3.) 
3) wypełniony załącznik do Regulaminu Konkursu. Prace nie mogą zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora. 
9. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą odsyłane uczestnikom. Będzie je można odebrać w Biurze Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, do 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Logo WPKUL-Konkurs” w Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej lub przesłać na adres: Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, aleja św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba, do dnia 1 września 2023 r. do godziny 14:00 (decyduje data stempla pocztowego)

2. Prace nie spełniające wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

VI. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Komisja Konkursowa powołana jest do oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie, oceny Prac Konkursowych oraz wyboru najlepszego projektu. 

2. Skład Komisji Konkursowej stanowią członkowie Rada Programowej Wspólnoty Polskich Katolickich Uniwersytetów Ludowych.

3. Kryteria oceny prac: 

1) walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność, estetyka, oryginalność, 

a także wywołanie pozytywnych skojarzeń, 

2) walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki, 

3) walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja Komisji Konkursowej wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Informację o zmianie terminów Organizator zamieści na swojej stronie internetowej www.kolping.org.pl 

VII. Ogłoszenie wyników: 

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 16. września 2023 r. 

2. Główna informacja o zwycięskiej pracy i jej autorze zostanie podana na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych 

3. Organizator skontaktuje się bezpośrednio tylko z laureatem Konkursu w celu ustalenia terminu dopełnienia formalności i przekazania nagrody. 

VIII. Nagroda: 

1. Komisja dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu na logo. Autor otrzyma nagrodę finansową, w wysokości 3 000,00 PLN brutto (trzy tysiące złotych) 

2. Z autorem projektu wybranego do realizacji Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej podpisze umowę o eksploatacji projektu 

3. Nagrodzona praca staje się własnością Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli w jej ocenie złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu 

z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

6. Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją również w 

dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym. 

IX. Prawa autorskie 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

2. W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej: www.kolping.org.pl

Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoby wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający, stają się Uczestnikami Konkursu i zgadzają się na postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze złożeniem koperty ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym z załącznikami nr 1 – 4 do Regulaminu Konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

6. Pytania i wątpliwości należy kierować do Biura Związku: dkdp@kolping.org.pl