Camino

Łebskie Camino
na pograniczu świata nauki i działaczy społecznych

W 1998 roku powstała w Łebie nowa parafia, pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Zadanie wybudowania nowego kościoła i zawiązania nowej wspólnoty parafialnej biskup pelpliński powierzył piszącemu te słowa.
   Jak to w życiu bywa: łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Przy czym łatwiejsze (tak można powiedzieć z perspektywy blisko 25 lat) okazało się zadanie wznoszenie murów nowej świątyni aniżeli budowanie trwałych murów duchowej świątyni. Nie ustając jednak w zapale poszukiwaliśmy takich form budowania wspólnoty, które można rozpisać na wiele lat a nawet pokoleń. W ten sposób wzrok nasz padł na błogosławionego księdza Adolpha Kolpinga, twórcę jednej z najstarszych organizacji katolickich na świecie, Dzieła Kolpinga – katolickiej rodzinnej wspólnoty uczenia się i działania. Dzieło to stawia sobie za cel takie zorganizowanie lokalnej społeczności, aby formowana nauczaniem Kościoła, zawszy żywym Słowem Bożym, zdolna była zdolna była przekładać je na praktyczne życie.
   Poszukiwanie kontaktu z Dziełem Kolpinga w Polsce zaprowadziło mnie jesienią 1999 roku na ulicę Kopernika w Krakowie, gdzie dzięki gościnności księży Jezuitów, w sąsiedztwie przesławnego Ignatianum, tymczasową siedzibę miał wówczas Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.
   Tak rozpoczęła się wielka przygoda Parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie i moja osobiście z Dziełem Kolpinga. W 2000 roku formalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie rozpoczęło regularną formację dorosłych w Parafii oraz zorganizowało świetlicę środowiskową dla dzieci a także biuro pośrednictwa pracy w związku z dramatycznym załamaniem się ówczesnego rynku pracy.
   Zaangażowanie przynoszące dobre owoce stało się także dobrym przykładem dla innych parafii diecezji pelplińskiej, w której coraz to liczniej zaczęły powstawać kolpingowskie stowarzyszenia. Na tę efektywność bez wątpienia miał również wpływ wybór piszącego te słowa na Prezesa Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na 2 kadencje.
  Dzisiaj w diecezji pelplińskiej działa 15 Rodzin Kolpinga zrzeszonych w Związek Diecezjalny.
   Obok działań formacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe Rodzina Kolpinga w Łebie mocno zaangażowała się w działania kulturotwórcze. Najpierw, w związku z odpustem parafialnym zaczęliśmy organizować festyny odpustowe połączone z promocją kultury regionalnej. Tworzyliśmy rzadko spotykane na ziemiach odzyskanych regionalne jarmarki odpustowe, koncerty muzyki regionalnej. Organizowaliśmy przeglądy filmów regionalnych i religijnych. Raz w roku organizujemy także w kościele św. Jakuba w Łebie Mszę św. w języku kaszubskim.
   Na jedną z takich Mszy św. udało się nam zaprosić teologa i socjologa ks. prof. Henryka Skorowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Owocem tego spotkania stała się m.in. idea Camino – wydarzenia kulturotwórczego opartego na spotkaniu świata nauki ze światem działaczy społecznych – swego rodzaju think tanku. 
   W ścisłej współpracy z ks. prof. Skorowskim i jego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, przy zaangażowaniu pana Senatora Kleiny (nb. parafianina) oraz wielkiej życzliwości samorządowców powiatu lęborskiego a także Polskiej Fundacji Narodowej, Narodowego Centrum Kultury i Narodowego Instytutu Wolności, od 2013 roku, zawsze w trzeci weekend września organizujemy publiczną debatę poświęconą żywotnym i aktualnym tematom społecznym. Dotąd odbyło się już 13 takich debat na następujące tematy:
1. Rok 2014 – „Pogranicza: Historia-socjologia-teologia”,
2. Rok 2015 – „Sacrum-Profanum”,
3. Rok 2016 – „Kulturotwórcza rola parafii”,
4. Rok 2017 – „Czy możliwy jest dialog międzykulturowy i międzyreligijny we współczesnym świecie?”,
5. Rok 2018 – „Nasz stosunek do Europy”,
6. Rok 2019 – „Od tożsamości do patriotyzmu”,
7. Rok 2020 – „Wolność dana i zadana”,
8. Rok 2021 – „Czy wszystko musi być narodowe? Naród jako wartość aksjologiczna”.

  
   W 2014 roku temat debaty brzmiał: „Pogranicza: Historia-socjologia-teologia”. Wzięli w niej udział:
1. ks. prof. Henryk Skorowski – „Aktualna kondycja społeczeństwa polskiego”,
2. ks. prof. Jarosław Koral – „Przedsiębiorczość rodzinna”,
3. prof. Zygmunt Szultka – „Dlaczego nie doszło do założenia klasztoru karmelitów na Rowokole w Smołdzinie?”,
4. prof. Marek Cybulski – „Kaszubskie ślady w kronice pomorskiej Thomasa Kanzowa”,
5. ks. dr Janusz Chyła – „Europo, ocal nadzieję!”,
6. dr Przemysław Zientkowski – „Współczesne herezje praw człowieka”,
7. dr Sylwia Górzna – „Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła Katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005)’.

   W 2015 temat debaty brzmiał: „Sacrum-Profanum”. Wzięli w niej udział:
1. ks. prof. Henryk Skorowski – „Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne”,
2. ks. prof. Jan Perszon – „Medykalizacja śmierci – deskaralizacja przejścia? Kaszubska ars moriendi w naowoczesnośc”,
3. prof. Zygmunt Szultka – „Rodzina i szkoła Marcina Wejhera biskupa kamieńskiego w latach 1549-1556”,
4. ks. prof. Marek Lis – „Bezbożne filmowe sacrum i religijne profanum”,
5. ks. dr Andrzej Megger – “Sacrum i profanum w liturgii”,
6. dr Przemysław Zientkowski – “Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne”,
7. Arseniusz Finster – „Sfera sacrum w przestrzeni społecznej Chojnic”.

   W 2016 roku temat debaty brzmiał: „Kulturotwórcza rola parafii”. Wzięli w niej udział:
1. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel – „Poza religijne funkcje parafii”,
2. ks. prof. Henryk Skorowski – „Parafia w regionie. Regionalizm w parafii”,
3. ks. prof. Janusz Mierzwa – „Rola parafii w kształtowaniu kultury obywatelskiej”,
4. ks. dr Janusz Chyła – „Wiara, jeśli nie jest kulturą, nie istnieje”,
5. dr Mirosław Kuczkowski – „ks. Bernard Łosiński, proboszcz i działacz społeczny”,
6. ks. prof. Jan Przybyłowski – „Edukacja i wychowanie w parafii”,
7. dr Władysław Sokołowski – „Kultura narodów Azji Centralnej w działalności miejscowych parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego”.

   W 2017 roku temat debaty brzmiał: „Czy możliwy jest dialog międzykulturowy i międzyreligijny we współczesnym świecie?” Wzięli w niej udział:
1. prof. Krzysztof Wielecki – „Problem tożsamości, dialogu i wielokulturowości”.
2. Ks. prof. Janusz Mączka – „Dialog międzykulturowy. Czy na pewno?”,
3. Prof. Zdzisława Kobylińska – „Dialog i tolerancja – postulatu a praktyka”,
4. Ks. Prof. Jan Przybyłowski – „Różnice między religią a kulturą. Trudności dialogu”,
5. Ks. prof. Janusz Węgrzecki – „Niezbędne warunki umożliwiające dialog międzykulturowy i międzyreligijny”,
6. ks. prof. Jerzy Gocko – „Chrześcijańska wizja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego”,
7. prof. Marek Melnyk – „Wartości chrześcijańskie w procesie dialogu polsko-ukraińskiego”,
8. ks. prof. Janusz Balicki – „Dialog chrześcijańsko-muzułmański”,
9. prof. Marek Lisiecki – „Wpływ otoczenia kulturowego i wielokulturowego na zarządzanie współczesnymi organizacjami”.

   W 2018 roku temat debaty brzmiał: „Nasz stosunek do Europy”. W debacie udział wzięli:
1. Ks. prof. Janusz Balicki – „Percepcja – przez dzisiejsze elity polityczne w Polsce – nauczania Jana Pawła II na temat odpowiedzialności za wspólną Europę”,
2. Prof. Krzysztof Wielecki – „Pęknięta Europa”,
3. Prof. dr hab. Zdzisława Kobylińska – „Aksjologiczne zaćmienie Europy”,
4. Ks. prof. Janusz Mączka – „Nauka a jedność Europy”,
5. Ks. prof. Jerzy Gocko – „Chrześcijanie a oblicze Europy. Niedokończona misja”,
6. Ks. dr Jerzy Zając – „Europa jutra”,
7. Prof. Marek Melnyk – „Dialog ekumeniczny szansą dla dialogu europejskiego”,
8. Dr Jacek Janiszewski – „Ekologia szansą czy zagrożeniem dla Europy?”,
9. Prof. Adam Koronowski – „Czy wspólna waluta jest szansą zjednoczenia Europy?”,
10. Ks. prof. Jan Przybyłowski – „Czy patriotyzm jest dzisiaj potrzebny? Obecność Polski w Unii Europejskiej”.

   W 2019 roku temat debaty brzmiał: Temat: „Od tożsamości do patriotyzmu”. W debacie wzięli udział:
1. ks. prof. Jan Przybyłowski – „Patriotyzm – połączenie rozumu i serca”,
2. prof. Leszek Korporowicz – „Patriotyzm jako prawo człowieka”,
3. dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz – „Pedagogia tożsamości w społeczeństwie współczesnym”,
4. ks. prof. Janusz Balicki – „Czy można pogodzić populizm z patriotyzmem”,
5. dr Marcin Zarzecki – „Patriotyzm i święta patriotyczne w opinii Polaków”,
6. mgr Wojciech Kaczmarczyk – „Na tropach tożsamości obywatelskiej”,
7. prof. Krzysztof Wielecki – „Tożsamość i naród – trudności zakorzenienia się oplątwy”,
8. dr Jacek Janiszewski – „Prawne i społeczne aspekty Wspólnej Polityki Rolnej jako instrumentu kształtującego tożsamość”,
9. prof. Daniel Kalinowski – "Lokalny - etniczno-narodowy - chrześcijański? Wokół patriotyzmu na przykładzie kaszubskim",
10. ks. prof. Janusz Szulist – „Etyczna tożsamość polityka w nauczaniu Benedykta XVI”.

   W 2020 roku temat debaty brzmiał: „Wolność dana i zadana”. Wzięli w niej udział:
1. Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – „Wola i podmiotowość”,
2. Dr Olaf Truszczyński – „Dlaczego wolność jest ważna dla człowieka. Pespektywa psychologiczna”,
3. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski – „Wiara, prawda, wolność”,
4. Dr Piotr Walewski – „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Czyli o chrześcijańskim rozumieniu wolności w ujęciu św. Pawła”,
5. Dr Jacek Janiszewski – „Wolność w okresie zagrożenia”,
6. Dr hab. Sylwia Jaskuła–Korporowicz – „Wolność w przestrzenie wirtualnej”,
7. Minister Wojciech Kaczmarczyk – „Organizacje obywatelskie przestrzenią wolności”,
8. Dr Marcin Zarzecki – „Idea wolności w ekosystemie uniwersytetu”,
9. Dr hab. Miłosława Borzyszkowska–Szewczyk – „Wolność praktykowana w literaturze. Gunter Grass”,
10. Prof. Leszek Korporowicz – „Jagiellońska aksjologia wolności narodów”.

   W 2021 roku temat debaty brzmiał: „Czy wszystko musi być narodowe? Naród jako wartość aksjologiczna”. W debacie wzięli udział:
1. prof. Rafał Wiśniewski – „Naród jako wspólnota pozapolityczna”,
2. ks. prof. Henryk Skorowski – „Aksjologia narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej”,
3. ks. prof. Jan Przybyłowski – „Tożsamość narodowa jako "matrykuła” uniwersalna”,
4. prof. Krzysztof Wielecki – „Ojczyzna i tożsamość”,
5. dr. Marcin Zarzecki – „Wspólnota narodowa jako wspólnota quasireligijna- o narodowych inspiracjach religii obywatelskiej”,
6. prof. dr hab. Leszek Korporowicz – „Naród jako dobro i naród jako zło”,
7. prof. Marek Rembierz – „Czy cokolwiek i jakkolwiek może być narodowe? – O sensie i bezsensie bycia narodem”,
8. prof. Marek Melnyk – „Rola stereotypów w stosunkach między narodami”,
9. prof. Wiesław Wysocki – „Przewodnik narodu przez "Czerwone morze". Kardynała Wyszyńskiego ład w państwie”,
10. prof. dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz – „Wyzwania wychowania do wspólnoty”,
11. Wojciech Kaczmarczyk – „Narodowy czyli jaki? Narodowy Instytut Wolności w służbie społeczeństwu obywatelskiemu”,
12. Tomasz Laskowicz – „Lokalny i narodowy interes budowy farm wiatrowych na Bałtyku”.

    Owocem łebskiego Camino jest także seria wydawnicza „Pogranicza” w ramach, której wydano sześć publikacji zawierającej teksty wystąpień z 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 i 2021 roku.  Każdego roku, w przeddzień Camino, podczas kolacji w gościnnej łebskiej parafii św. Jakuba biorący udział w nim paneliści uczestniczą pod kierunkiem ks. prof. Henryka Skorowskiego w seminarium, podczas którego rozmawia się o aktualnej problematyce społecznej i planuje temat Camino na rok następny.

Ks. Zenon Myszk
 

Camino 2017

Camino 2017

Camino 2019

Camino 2020

Camino 2020

Zapraszamy do udziału w 12 spotkaniu z cyklu POGRANICZA, na Camino 2020 - 12 września 2020 roku o godz. 11:00, w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie, Aleja św. Jakuba Apostoła 25. Liczymy na udział w dyskusji i podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Temat tegorocznego spotkania w formie dyskusji panelowej został ujęty w tytule „WOLNOŚĆ DANA i ZADANA”.

Camino 2021

Zapraszamy do udziału w 13 spotkaniu z cyklu POGRANICZA, na Camino 2021 - 18 września 2021 roku o godz. 10:00, w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie, Aleja św. Jakuba Apostoła 25. Liczymy na udział w dyskusji i podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Temat tegorocznego spotkania w formie dyskusji panelowej został ujęty w tytule „Czy wszystko muis być narodowe? - Naród jako kategoria aksjologiczna".

Camino 2022

Camino 2023

Camino 2024

Poprzednia 1 Następna